سند تعهدات کشورها در موافقتنامه پاریس

۱۳۹۶-۰۶-۱۱ دسته‌بندی: گزارش و تحلیل

اهداف مورد نظر مشارکت ملی

Intended Nationally Determined Contributions

 

سند تعهدات کشور ایران

INDC Iran Final Text

 سند تعهدات کشور پاکستان

Pak-INDC

سند تعهدات کشور هندوستان

INDIA INDC TO UNFCCC

سند تعهدات کشور چین

China’s INDC

سند تعهدات کشور عراق

INDC-Iraq

 سند تعهدات کشور اسراییل

Israel INDC

سند تعهدات کشور عربستان

KSA-INDCs English