تعهدات موافقتنامه پاریس بیش از توان کشور

۱۳۹۷-۱۰-۱۵ دسته‌بندی: بررسی اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست در سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، اقدامات پیش بینی شده کشور به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را در بخش های مختلف را تشریح کرده است. این گزارش که تحت عنوان طرح ملی تغییر آب و هوا منتشر شده، با همکاری دفتر برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد UNDP برای ارائه به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تهیه شده است. هدف این گزارش تعیین ظرفیت های بالقوه جمهوری اسلامی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بر اساس این گزارش ظرفیت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کشور ۱۲ درصد نسبت به سناریو ادامه وضعیت فعلی BAU تعیین شده است. در واقع گزارش فوق سنگ بنای ارائه تعهدات کشور در قالب سند مشارکت ملی مدنظر INDC است. سند INDC که پیش از موافقتنامه پاریس تهیه و تدوین شده، در صورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه پاریس با تغییر نام به NDC به اولین سند تعهد ایران در این معاهده تبدیل خواهد شد(بر اساس بند ۸ ماده ۴ موافقت­نامه پاریس و تصمیم شماره ۲۲ کنفرانس COP21). به عبارت دیگر سازمان محیط زیست در سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا میزان تعهدات کشور در موافقت­نامه پاریس را تشریح کرده است.

در این گزارش پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای کشور در حوزه­های خانگی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و تجاری و انرژی تشریح شده است که بر اساس آن کشور در افق سال ۲۰۳۰ قادر به که کاهش۲۱۰ میلیون تنی در انتشار گازهای گلخانه­ای خواهد بود. بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد پتانسیل های معرفی شده به مجامع بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای قابلیت تحقق میدانی ندارند. به عبارت دیگر با توجه به موانع متعدد بر سر کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای، امید به کاهش ۲۱۰ میلیون تنی از انتشار گازهای گلخانه­ای به دور از واقعیت‌های موجود است و میتواند انتظارات غیر معقولی برای سازمان های بین المللی در مطالبه گری از جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.

بر اساس سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، میزان نرخ رشد در نظر گرفته شده برای انتشار گازهای گلخانه ای در بین سال­های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، ۵ درصد سالیانه است؛ این در حالی است که طبق شکل ۱ نرخ رشد انتشار گازهای گلخانه­ای در بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ یعنی در طول ۱۷ سال پس از جنگ تحمیلی، در حدود ۶ درصد سالیانه بوده است. یعنی در دوره­ای از اقتصاد که کشور به دلیل تحریم­های بین المللی و مشکلات اقتصادی پس از جنگ، قادر به توسعه همه جانبه نبوده، میزان رشد اتفاق افتاده بیش از پیش‌بینی های انجام شده فعلی برای سقف انتشار گازهای گلخانه ای بوده است. این در حالی است که در صورت تحقق جهش اقتصادی در سال­های آینده، انتشار گازهای گلخانه­ای به مراتب بیشتر از رشدهای اتفاق افتاده در گذشته خواهد بود.

از طرفی با اجرای تعهدات کشور در موافقت­نامه پاریس و کاهش ۱۲ درصدی از انتشار گازهای گلخانه­ای، سقف رشد سالیانه گازهای گلخانه­ای به ۴ درصد محدود خواهد شد.

با توجه به اینکه گزارش مذکور سازمان محیط‌زیست مبنای ارائه تعهدات جمهوری اسلامی در موافقت­نامه پاریس است، عدم تحقق هر یک از برنامه­های معرفی شده موجب تزلزل جایگاه جمهوری اسلامی در کنوانسیون بین‌المللی تغییر اقلیم خواهد شد و حتی امکان پیگیری های بین المللی را هم فراهم می­کند(بر اساس بند ۴ ماده ۱۶ موافقتنامه پاریس). از این رو ارائه تعهدات سنگین بدون دستاورد خاصی برای کشور در موافقتنامه پاریس، تنها موجب عقبگرد اقتصادی خواهد شد و ممکن است سقفی برای توسعه اقتصادی کشور پدید آورد.